ABC Drzwi

Wybierz drzwi z montażem i zyskaj

5 lat gwarancji

i mniejszy podatek VAT

5 lat gwarancji na drzwi DELTA I CENTURION

Do 30 grudnia 2013 roku produkty firmy centurion i delta są objęte dodatkową 36-miesięczną gwarancją! 5-letnia wydłużona gwarancja (standardowa wynosi 24 miesiące) zostanie przyznana, jeśli montażu drzwi zostanie wykonany przez Autoryzowaną Grupę Montażową ABC Drzwi Sp. z o.o.

Jeśli więc chcemy zmienić wnętrze naszego domu czy mieszkania, warto zrobić to w 2013 roku wraz z Autoryzowaną Grupą Montażową. Drzwi Delta i Centurion to najwyższy standard i najlepsze technologie, zaś wybranie usług to pewność dobrego wykonania montażu i 5-letnia gwarancja.

 Zapraszamy do skorzystania z oferty

Jak skorzystać z programu 5 lat gwarancji?

Kupując skrzydło i/lub ościeżnicę centuriona oraz komplet drzwi wejściowych DELTA do 30 grudnia, możemy skorzystać z wydłużonej, 3-letniej gwarancji. Trzeba oczywiście zachować dowód zakupu - paragon lub fakturę (z datą wystawienia w okresie trwania programu) - oraz kartę gwarancyjną i opłatę rejestracyjną. Pamiętajmy, warunkiem przedłużenia gwarancji o dodatkowe 3 lata jest zamontowanie drzwi przez Autoryzowaną Grupę Montażową.

REGULAMIN SPRZEDAŻY CERTYFIKATU
Jakość, która trwa - 5 LAT GWARANCJI.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji sprzedaży certyfikatów "Jakość, która trwa - 5 LAT GWARANCJI" jest ABC Drzwi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowi (30-702), przy ul. Romanowicza 17A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Krakowa w Krakowie za numerem KRS 0000262346, NIP 679-290-79-41, zwana dalej Organizatorem.
 2. Akcja sprzedaży certyfikatów "Jakość, która trwa - 5 LAT GWARANCJI" organizowana jest na terytorium rzeczpospolitej Polskiej i dotyczy skrzydeł i ościeżnic firmy CENTURION oraz drzwi zewnętrzne DELTA zakupionych wraz z pomiarem i montażem w jednym z salonów firmy ABC Drzwi Sp. z o.o., w okresie od 10.04.2013r. do 30.12.2013r.

§ 2. Warunki uczestnictwa

 1. Możliwość przedłużenia gwarancji dotyczy produktów firmy Centurion: skrzydła i ościeżnice, oraz produktów Delta: skrzydło, ościeżnica, okucia.
 2. Przedłużenie gwarancji dotyczy drzwi zakupionych z pomiarem i montażem.
 3. Możliwość przedłużenia gwarancji dotyczy wyłącznie drzwi fabrycznie nowych, zakupionych i użytkowanych w gospodarstwie domowym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Procedura przedłużenia gwarancji przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, które w chwili wzięcia w niej udziału spełniają następujące warunki:
 5. –     zakupiły drzwi z przeznaczeniem do użytku własnego (gospodarstwo domowe), nie związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową,

  –     zakupiły certyfikat gwarancyjny,

  –     ukończyły 18 rok życia,

  –     posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

  –     zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,

  –     dokonały zakupu drzwi, których gwarancja może zostać przedłużona,

  –     dokonały rejestracji uczestnictwa w procedurze przedłużenia gwarancji w terminie 10 dni od zakupu drzwi objętych procedurą przedłużania gwarancji.

 6. Udział w procedurze przedłużania gwarancji oraz podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

§ 3. Zasady przedłużania gwarancji

 1. Każda uprawniona osoba, która zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu, zakupi towar z usługą, którego gwarancja może zostać przedłużona, w placówce handlu detalicznego i zarejestruje się zgodnie z procedurą opisaną poniżej, otrzymuje przedłużenie dwuletniej gwarancji o kolejne trzy lata, uzyskując tym samym 5-letnią gwarancję na zakupiony produkt.
 2. Aby skorzystać z możliwości przedłużenia gwarancji należy:

–     - dokonać zakupu produktów marki CENTURION i DELTA, objętych procedurą przedłużania gwarancji,

–     uiścić opłatę za certyfikat gwarancyjny, której wysokość uzależniona będzie od ceny zakupionych towarów,

–     w ciągu 10 dni od daty zakupu dokonać rejestracji produktu w wybranym punkcie sprzedaży, składając następujące dokumenty:

a)     oryginalną kartę gwarancyjną otrzymaną z produktem

b)     prawidłowo i kompletnie wypełniony certyfikat zgłoszeniowy otrzymany w placówce handlu detalicznego, przy zakupie

c)     czytelną kserokopię dowodu zakupu (paragon, faktura)

 1. Prawidłowo wypełniony certyfikat zgłoszeniowy powinien zawierać dane osobowe uczestnika m.in. w postaci imienia i nazwiska, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym, numer telefonu kontaktowego, numer certyfikatu i własnoręczny podpis
 2. Rejestracja jest równoznaczna z zaakceptowaniem warunków określonych w niniejszym regulaminie oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora.
 3. Tylko osoby, które spełnią wymagania określone w ust. 4 niniejszego artykułu mają prawo do skorzystania z 5-letniej gwarancji na produkty CENTURION i DELTA.
 4. Organizator podczas rejestracji potwierdza w karcie gwarancyjnej przedłużenie gwarancji.
 5. Szczegółowe warunki gwarancji na produkty, których gwarancja została przedłużona, znajdują się w karcie gwarancyjnej otrzymanej wraz z produktem, przy czym 5-letnia gwarancja obowiązuje na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej, otrzymanej przy odbiorze, z zastrzeżeniem zmian wynikających z treści niniejszego regulaminu.
 6. Potwierdzenie rejestracji 5-letniej gwarancji skutkować będzie przedłużeniem okresu gwarancji z 2 lat na 5 lat. Okres gwarancji biegnie od dnia odbioru towaru.
 7. W okresie przedłużonej gwarancji ( tj. po upływie 2 lat gwarancji) gwarancja będzie obejmowała wyłącznie dokonywanie naprawy produktu, nie będzie natomiast obejmowała wymiany produktu na nowy.
 8. Aby skorzystać z objętej gwarancją naprawy serwisowej należy przedstawić serwisantowi firmy ABC Drzwi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub do placówki handlu detalicznego:
 9. –     certyfikat gwarancyjny

  –     dowód zakupu

  –     dowód zakupu certyfikatu

  –     kartę gwarancyjną na produkt, którego gwarancja została przedłużona, zawierającą potwierdzenie rejestracji 5-letniej gwarancji.

§ 4. Reklamacje i roszczenia

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie certyfikatu przez uczestników, za zmianę danych osobowych i informacji zawartych na formularzu zgłoszeniowym.
 2. Organizator ma prawo zmienić treść regulaminu lub zakończyć okres, w którym istnieje możliwość przedłużenia gwarancji, w każdym czasie poprzez ogłoszenie na stronie www.abcdrzwi.pl
 3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie uczestnikom procedury przedłużania gwarancji.
 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz wskazanie przyczyny reklamacji i jej opis.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi
 6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. O decyzji Organizatora uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie jej rozpoznania.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom promocji pod adresem Organizatora: Kraków 30-702, ul.Romanowicza 17A, a także pod adresem www.abcdrzwi.pl
 2. Organizator ma prawo zmienić treść regulaminu lub zakończyć okres, w którym istnieje możliwość przedłużenia gwarancji, w każdym czasie, poprzez ogłoszenie na stronie www.abcdrzwi.pl
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 4. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników jest Organizator
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą procedurą przedłużania gwarancji będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Organizatora

 

Dodatkowe korzyści - 8 zamiast 23 proc. VAT!

Jeszcze jedną istotną zaletą zakupu drzwi wraz z montażem jest niższa stawka podatku VAT. Na mocy rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2010, dokonując zakupu do swojego mieszkania czy domu drzwi z montażem, zapłacimy podatek VAT w wysokości 8 proc. (zamiast 23 proc.). Jest to realna oszczędność, która z pewnością się opłaci.

 Poza korzyściami, jakie umożliwia nam program "5 lat gwarancji" i przepisy dotyczące podatku VAT, skorzystanie z usług specjalistów to wygoda, szybka i sprawna wymiana drzwi oraz gwarancja profesjonalnego podejście. W końcowym efekcie możemy się cieszyć wieloletnim, bezproblemowym użytkowaniem drzwi.